EDITED A015455

Richard Mathar mathar at strw.leidenuniv.nl
Sun Jun 15 21:48:46 CEST 2008


> From 2stepan at rambler.ru Fri Jun 13 06:59:00 2008
> To: <njas at research.att.com>
> Subject: Disting in a New Sequence to O.E.I.S.
> Date: Fri, 13 Jun 2008 14:58:58 +0400
>
> Your name: Juri-Stepan Gerasimov
> Email address: 2stepan at rambler.ru
> June 13 2008
> New sequence (without an A-number)
> For a new sequence:
> 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 20, 21, 29, 12, 35, 37, 9, 40, 41, 45, 
> 48, 53, 11, 60, 61, 48, 55, 73, 39, 80, 89, 65, 72, 97, 20, 99, 101, 60, 
> 91, 109, 15, 112, 113,
> Definition of sequence:
> Sequence of Pythagorean triangles (natural x, natural y, prime z)
> Index:
> 1
> 
> Formula:
> 
> -
> 
> Referances:
> 
> Ìàëàõîâñêèé Â.Ñ. ×èñëà çíàêîìûå è íåçíàêîìûå. -- Êàëèíèíãðàä: ßíòàðíûé 
> ñêàç, 1998. -- 440 ñ.
> 
> Links:
> 
> http://www.research.att.com/~njfs/sequences/Submit.html
> 
> http://ufkefl.narod.ru/primes
> 

I took the freedom to insert 28 between 41 and 45.

%I A000001
%S A000001 3,4,5,5,12,13,8,15,17,20,21,29,12,35,37,9,40,41,28,45,53,11,60,
%T A000001 61,48,55,73,39,80,89,65,72,97,20,99,101,60,91,109,15,112,113,88,105,137,
%U A000001 51,140,149,85,132,157,52,165,173,19,180,181,95,168,193,28,195,197,60,221,229,105
%N A000001 Interleaved reading of catheti and hypothenuses of Gaussian triangles with prime number hypotenuse.
%F A000001 a(3n+1)= A002366(n). a(3n+2)=A002365(n). a(3n+3)=A002144(n).
%K A000001 nonn
%O A000001 1,1
%A A000001 Juri-Stephan Gerasimov (2stepan(AT)rambler.ru), Jun 13 2008

More information about the SeqFan mailing list